UnknownUnicorn870832

Test for IQoption chat by Noah N

UnknownUnicorn870832 Cập nhật   
The script uses the average price of Major currencies to show their relative strength. Choose which currencies you wish to see in the format options. The script works based off of RSI so the currency with a higher value is stronger than the currency with the lower value. If for example USD is at 65 and CAD is at 30 then USD is stronger than CAD and buying USDCAD is better idea than selling it.

Sourcecode is open to see.
Phát hành các Ghi chú:
I changed the strength from showing individuals currencies to showing each pairs. It takes the values given by the previous version and calculates the distance. So if previously usd was at 70 and cad was at 50 it would show that usd is stronger. Now instead the indicator shows USD-CAD to give the strength of the pair. So the example of usd at 70 and cad at 50 now shows as 20 or if cad was higher at 60 and usd lower at 30 it would show -30.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?