fskrypt

Log-space Simple Moving Average (Set of 3)

For convenience, bundles 3 moving averages at 50, 100, and 200
Phát hành các Ghi chú: update study title
Phát hành các Ghi chú: Update fast MA color (works better on dark background)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

A comparison with built-in MAs (top panel) and this indicator (bottom panel)
Phản hồi