RicardoSantos

[RS]MTF CATR Stop Hunt Levels V0

7715 lượt xem
780
EXPERIMENTAL:
Adaptation from stop hunt levels:
Uses timeframe and atr to set ranges.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title='[RS]MTF CATR Stop Hunt Levels V0', overlay=true)
tf = input(title='Timeframe:', defval='D', type=string)
src = input(title='Source', type=source, defval=close)
multiplier = input(title='Range Multiplier:', type=float, defval=1, step=0.01)

catr(_m) => (cum(tr)/(n+1))*_m

d_open = security(tickerid, tf, round(src/catr(1))*catr(1))
d_high = security(tickerid, tf, round(1+src/catr(1))*catr(1))
d_low = security(tickerid, tf, round(src/catr(1)-1)*catr(1))

d_open_buy = d_open+catr(multiplier)
d_open_sel = d_open-catr(multiplier)
d_high_buy = d_high+catr(multiplier)
d_high_sel = d_high-catr(multiplier)
d_low_buy = d_low+catr(multiplier)
d_low_sel = d_low-catr(multiplier)

dob = plot(title='mh', series=d_open_buy, style=circles, color=lime)
dos = plot(title='ml', series=d_open_sel, style=circles, color=red)
dhb = plot(title='hh', series=d_high_buy, style=circles, color=lime)
dhs = plot(title='hl', series=d_high_sel, style=circles, color=red)
dlb = plot(title='lh', series=d_low_buy, style=circles, color=lime)
dls = plot(title='ll', series=d_low_sel, style=circles, color=red)

fill(title='mf', plot1=dob, plot2=dos, color=blue, transp=75)
fill(title='hf', plot1=dhb, plot2=dhs, color=blue, transp=75)
fill(title='lf', plot1=dlb, plot2=dls, color=blue, transp=75)

plot(title='m', series=d_open, style=circles, color=black)
plot(title='h', series=d_high, style=circles, color=black)
plot(title='l', series=d_low, style=circles, color=black)

Bình luận

best script ..............
+2 Phản hồi
Plz explaine how it draw level.So it is easy to use.
+1 Phản hồi
Hi,

Its a nice script.

Can u pls explain the below line.. :)

catr(_m) => (cum(tr)/(n+1))*_m
Phản hồi
@aaryan47, cumulative true range multiplied by _m factor
Phản hồi
aaryan47 RicardoSantos
@RicardoSantos, Thanks for Quick Reply..

One last Question..

What is "n" value..?
Phản hồi
@aaryan47, on newer versions of pine its "bar_index": number of current bar
Phản hồi
aaryan47 RicardoSantos
@RicardoSantos, Ok.. Thank u... :)
Phản hồi