damtriet

RSI exhaustion

damtriet Cập nhật   
RSI Exhaustion bao gồm :
- RSI kiệt sức, RSI nhanh và RSI chậm.
- Stochastic , Buy signal và Sell signal.
- Cảnh báo SmoothK cắt SmoothD, vùng quá bán và quá mua của RSI .
Phát hành các Ghi chú:
RSI Divergence.
Phát hành các Ghi chú:
Phát hành các Ghi chú:
Trendline of RSI.
Phát hành các Ghi chú:
Updata:
- EMA of RSI.
- Alert.
Phát hành các Ghi chú:
Updata:
- Heiken ashi
- Candles
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ damtriet để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.