ucsgears

UCS_Transactional Valuation Index-Version 2

Version 1 -
Updates include
Better Optimization on the levels.
Plotting only the important Highs and Lows

The extremes can be an important pivot levels.

Over and Undervalue - Gray (Column - close) (Histogram - High/Low)
Extreme conditions - Red

Extreme Alerts and Overlay will be added later.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by UCSgears, Inspired from the Value Bands published recently
// Also Inspired from the Hubert Senters "Death of Fundamentals" Webinar

// Video - https://www.youtube.com/watch?v=LYG2kO_tDtA

study(title="UCS_Transaction Value Index", shorttitle="UCS_TVI", overlay=false)
// INPUT
lbl = input(5, minval=1, title="Look Back Period Length")
sd = input(0.2, minval=0.1, title = "Zone Multiplier")


// Transaction Value Index
tvic = ((close-(sma(close,lbl)))/sma(tr,lbl))/sd
tvih = ((high-(sma(close,lbl)))/sma(tr,lbl))/sd
ptvih = tvih > 4.5 ? tvih:na
tvil = ((low-(sma(close,lbl)))/sma(tr,lbl))/sd
ptvil = tvil < -4.5 ? tvil:na

//
color1= ptvil < -4 and ptvil > -8 ? gray : ptvil < -8 ? red:na
color2= ptvih > 4 and ptvih < 8 ? gray : ptvih > 8 ? red:na

// Horizontal Lines for Zone Seperation
h0=hline(0, "Zero Line", gray, solid, 1)
h1=hline(+4, "Fair Value Top", green, solid, 1)
h2=hline(-4, "Fair Value Bottom", green, solid, 1)
h3=hline(+8, "Over Value", orange, solid, 1)
h4=hline(-8, "Under Value", orange, solid, 1)
h5=hline(+12,"Extremely Over Value", red, solid, 1)
h6=hline(-12,"Extremely Under Value", red, solid, 1)

fill(h1,h2, green, 90, "Fair Value Zone")
fill(h1,h3, orange, 90, "Over Value Zone")
fill(h3,h5, red, 90, "Extremely Over Value Zone")
fill(h2,h4, orange, 90, "Under Value Zone")
fill(h4,h6, red, 90, "Extremely Under Value Zone")
// TVI for High, Low and Close

color3 = (tvic > 4 and tvic < 8) or (tvic < -4 and tvic > -8) ? gray : (tvic > 8 or tvic < -8) ? red : aqua

plot(ptvih, color=color2, title = "TVI - High", style=histogram, linewidth = 2)
plot(ptvil, color=color1, title = "TVI - Low", style=histogram, linewidth = 2)
plot(tvic, color=color3, title = "TVI - Close", style = columns, transp = 0)