Jazal

Range Filter & Labels

Jazal Cập nhật   
All credit goes to @DonovanWall for the Range Filter.

I just added Buy & Sell labels to demonstrate how the VuManChu Swing generates the same exact signals as the Range filter using the exact same settings between the two indicators.

This would only seem plausible if VuManChu Swing runs on the same code as the Range Filter.
It looks likely to be the old version of the Range Filter, where it had only two Inputs, Range Size and Range Period
Phát hành các Ghi chú:
added alerts for Buy and Sell
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?