deimosaffair

BarUpDn time limited

trying to understand strategies, it appears that there is a lot of black magic in how a strat works behind the scenes.
anyway, it's hard to analyse what's all the data with one gazillion entries, and i wanted to know how we can manipulate/do stuff with a chart.

so, i needed to know how to "give" the script my values to work on. bundled two wants/needs into one, and created a script that only applies a strategy from the date given onwards.

how to use:
at the chart, go to the "format" little button, then the input tab, and there is all the date fields i created. fun to set it to the current date, then start going backwards and see all the little arrows filing up the chart :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year") 
monthLimit = input(1, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")

//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
  ok = (year < yl) ? false : (yl == year and month < ml ) ? false : (yl == year and ml == month and dayofmonth < dl) ? false : true
  ok
  
  
//applies dumb prebuilt strat limited to the date
if (dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit) and (close > open and open > close[1]) )
  strategy.entry("BarDn", strategy.short)
if (dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit) and (close < open and open < close[1]) )
  strategy.entry("BarUp", strategy.long)