faytterro

Trend Oscillator

faytterro Cập nhật   
what is "Trend Oscillator"?
it is an indicator for determining the trend.

what it does?
analyzes the price action by reducing it to 4 different situations. Red means strong bear, orange means bearish, yellow means weak bull and green means strong bull. It was developed to help traders who trade in the direction of the trend and its biggest promise is to simplify price action.

how it does it?
He defines 4 different situations as follows. If the velocity of the price is positive and the acceleration is positive, it is a strong bull, if the velocity is positive and the acceleration is negative, it is a weak bull, if the velocity is negative and the acceleration is positive, it is a weak bear, if both velocity and acceleration are negative, it is a strong bear.

2 for strong bull
1 for the weak bull
-1 for weak bear
Creates a function that takes values ​​of -2 for the strong bear. this function is the velocity of the principal indicator, and then the integral of this function forms the principal indicator.

how to use it?
"source" is used to change the source of the indicator,
"length" makes the indicator give a later but less signal.
you can use it to follow or analyze the trend. colors make it easy to use. learns about current or past trends by looking at colors. Like any trend indicator, it can give unsuccessful signals in a horizontal trend.
Phát hành các Ghi chú:
alert added.
bg color options added. You can see it by turning on the visibility in the still settings section.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?