LixxChartz

[Lixx] MESA(EMA/SMA) and ROC(ROC/MESA) Take Profit Triggers

This script uses the MESA EMA and SMA as well as the ROC /MESA cross to help find the take profit areas when trading divergences using market cipher or wavetrend. It is inspired by jordanfungs MESA indicator, however this one is different because it is not lagging in the signals.

Hope you enjoy it, and make sure to backtest any strategy before you use it.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?