Travelling_Trader

Imbalance, ADR Daily Target & ADR > 3X

Travelling_Trader Premium Cập nhật   
1 x ADR Movement Calculated on the Asian Session - Times can be altered to suit your parameters
Daily Target is set High from low of Asian Range and Low from High of Asian Range

0-3X ADR Calculated and Displayed from a point you select for the following days targets - can be set Bearish or Bullish and ADR parameters can be altered

Imbalance Finder - Can be switched on or off to show imbalance on current time frame - default is off
Phát hành các Ghi chú:
Updated Forex Pair Auto Select
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?