Noldo

CBOE PCR Factor Dependent Variable Odd Generator

This script is the my Dependent Variable Odd Generator script :
with the Put / Call Ratio ( PCR ) appended, only for CBOE and the instruments connected to it.
For CBOE this script is more accurate and faster than Dependent Variable Odd Generator. And the stagnant market odds are better and more realistic.
Do not use for timeframe periods less than 1 day.
Because PCR data may give repaint error.
My advice is to use the 1-week bars to gain insight into your analysis.

This code is open source under the MIT license. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository github.com/user-Noldo

I hope it will help your work.Best regards!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?