ankitbitazu

Bitazu MA 10,20

Displays 10, 20 MAs on a single indicator.
Useful for Crypto trading and reduced the number of indicators needed to view multiple MAs

When shorter MA crosses over the longer it's a good sign of Bullish / Bearish reversal.
This sentiment is more true at longer timeframes, such as daily candles, as the trend has more momentum.
Phát hành các Ghi chú: Add crosses
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

good
Phản hồi