kaaiii

TD Sequential Multi Time Frame

Multi Timeframe TD sequential

- Above candles: The sequential for the time frame you're currently on.

- Below the price: Daily sequential no matter what time frame you're on

- Below price in a label: Weekly sequential no matter what price you're on. (This only shows 7, 8 & 9's not not clutter the chart too much)


- (For a green count) The numbers increase from 1 through to 9 if the candle is bigger than the close of the candle 4 candles before it.
(For a red count it's the opposite)

- A 9 marks a potential end of the rally which is usually followed by a correction of between 1 & 4 candles.

- Buy or sell warning signals for this indicator are 9's to indicate the trend has ended. The probability for this signal increases if the number is yellow.
- If the 9 was bearish the confirmation buy signal would be if the candle following the 9 is bullish candle followed by another bullish candle.

- For best results combine the 9 with candlestick patterns such as engulfing or other indicators like stochastic to confirm the signal.
Phát hành các Ghi chú: Fixed bug where the weekly sequential was incorrectly calculated on small time frames.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?