BaoBaoMaster

BaoBaoMaster - Crypto Trading Signals

- Crypto Trading Signals is a tool which show Buying and Selling signals ( Long & Short signals ). This helps traders save trading time and getting Profit maximization.

- Functions:

+ To optimize the Buying and Selling signals ( Long & Short signals ) for each time frame M5, M15, H1, H4 . Display on Tradingview’s chart.

+ Introduce the trend of the market to help traders easily trade in the trend, reduce the risk of losses.

+ Stoploss/Takeprofit setting calculated by every percent will help traders do the Stoploss and Takeprofit by their strategy more easy.

+ Announce by pop-up and Alerts in Tradingview or send an e-mail or Telegram Channel when there are some signals. Traders may not online but still know when is the good time to trade.

+ Intelligent and correct algorithms. Combined a lot of indicators such as MA, RSI , Stoch , MACD , MTF, TD Sequential... to give the most accurate signal. Customize the Pyramid strategy go follow the strategies of the traders.

+ The signal is completely accurate and immediate, NEVER REPAINTED.

* SPECIAL: Crypto Trading Alerts could combine with bot Autoview to trade automatically by signals without the control of traders. Buy, sell, cut loss, take profit automatically and work 24/24h.

- Sign up and try it out here: https://goo.gl/forms/eoLUhGEtyau9oU9m2
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ BaoBaoMaster để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.