InSilico

Momentum Oscillator

Momentum Oscillator
Concept for this leading indicator presented in IFTA by By M.Fawzy.


Phát hành các Ghi chú: Fix
Phát hành các Ghi chú: updated with highlighters for pivoting points
Phát hành các Ghi chú: forgot small detail
Phát hành các Ghi chú: Visual remake
Phát hành các Ghi chú: :)
Phát hành các Ghi chú: Added few more functions and customizations
Reminder - Oscillator is for micro time frame scalping,its still decent at 1h and up, Tho decreasing chart tf increases oscillators efficiency.
Phát hành các Ghi chú: :)
Phát hành các Ghi chú: Added optional feature for testing -warning bars

Phát hành các Ghi chú: Updated to pine 4
some other updates
Phát hành các Ghi chú: Added optional candle coloring
Signal cleaning with optional filter
Cross under/over and OB/OS alerts
Reworked input menu

Phát hành các Ghi chú: Small update
Phát hành các Ghi chú: :)
Phát hành các Ghi chú: Div update
Phát hành các Ghi chú: Option to chose between 2 different divergence calculations
Phát hành các Ghi chú: added alerts and updated default divs
Phát hành các Ghi chú: Add input source option.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ InSilico để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

https://www.insilicoresearch.com/plans Included in VIP

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.