cheatcountry

Moving Average Adaptive Q

cheatcountry Cập nhật   
The Moving Average Adaptive Q (MAAQ) was authored by Perry Kaufman in the Stocks and Commodities Magazine 06/1995

This is similar to his Kaufman Adaptive Moving Average with a few changes. This is a pretty close moving average which I like quite a bit. Try it and let me know what you think.

Send me a message and let me know what other indicators you would like to see!
Phát hành các Ghi chú:
I changed the fast and slow lengths to allow someone to use their own custom inputs
Phát hành các Ghi chú:
updated to match with my other indicators
Phát hành các Ghi chú:
fixed issue with default resolution

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?