capriole_charles

Bitcoin Miner Sell Pressure

Bitcoin miners are in pain and now (November 2022) selling more than they have in almost 5 years!

Introducing: Bitcoin Miner Sell Pressure.

A free, open-source indicator which tracks on-chain data to highlight when Bitcoin miners are selling more of their reserves than usual.

The indicator tracks the ratio of on-chain miner Bitcoin outflows to miner Bitcoin reserves.

- Higher = more selling than usual
- Lower = less selling than usual
- Red = extraordinary sell pressure

Today , it's red.

What can we see now ?

Miners are not great at treasury management. They tend to sell most when they are losing money (like today). But there have been times when they sold well into high profit, such as into the 2017 $20K top and in early 2021 when Bitcoin breached $40K.

Bitcoin Miner Sell Pressure identifies industry stress, excess and miner capitulation.

Unsurprisingly, there is a high correlation with Bitcoin Production Cost; giving strong confluence to both.

In some instances, BMSP spots capitulation before Hash Ribbons. Such as today!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?