LonesomeTheBlue

Linear Regression Channel

Hello Traders,


There are several nice Linear Regression Channel scripts in the Public Library. and I tried to make one with some extra features too. This one can check if the Price breaks the channel and it shows where is was broken. Also it checks the momentum of the channel and shows it's increasing/decreasing/equal in a label, shape of the label also changes. The line colors change according to direction.

using the options, you can;
- Set the Source (Close, HL2 etc)
- Set the Channel length
- Set Deviation
- Change Up/Down Line colors
- Show/hide broken channels
- Change line width

meaning of arrows:
⇑ : Uptrend and moment incresing
⇗ : Uptrend and moment decreasing
⇓ : Downtrend and moment incresing
⇘ : Downtrend and moment decreasing
⇒ : No trend

An example for how color of lines, arrow direction and shape of label change.Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Added an option "Show Fibonacci Levels", it can show Fibonacci levels of the channel. and also added alert (before someone asked me to add alert :)

Example: Fibonacci Levels
Phát hành các Ghi chú: Two new alerts added:
-> Up trend
-> Down trend
(users request)
Phát hành các Ghi chú: added color option for broken lines

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?