mildZebra14333

Breakout Candles + RSI

Hello!

This is my firt script :)

This indicator looks for candles that are significantly larger than the previous X candle.

It is possible to set the following:

Multiplier: deviation from the size of the previous X candle (if set to 3 the size of the actual candle's body /abs(open - close)/ must be larger than the size of the bigger candle from the prevous X candles)
Previous candles: the number of previous candles to size check
Upper RSI limit: if the RSI14 close higher than the specified number, the candle will ignore
Lower RSI limit: if the RSI14 close lower than the specified number, the candle will ignore
Without dojis: if checked, watches candles only that do not have a bottom spike (bullish) or top spike (bearish). Useful for Heikin-Ashi candles


Feel free to left any suggestion!

Thank You!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?