everget

Profitable RSI (Relative Strength Index)

everget Wizard Cập nhật   
Introduction
As you know the Relative Strength Index ( RSI ) was originally developed by J. Welles Wilder and was described in his book "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978). It is intended to measure the strength or weakness of an instrument for the specified period.

The most basic strategy is to use the crossovers as trade signals:
 • when RSI crosses above 30, go Long
 • when RSI crosses below 70, go Short
 • Exit when a crossover occurs in the opposite direction

What is this tool?
This tool is a performance scanner that uses a decision tree-based algorithm under the hood to find the most profitable settings for RSI . It analyzes the range of periods between 2 to 100 and backtests the RSI for each period using the strategy mentioned above across the entire history of an instrument. If the more profitable parameter was found, the indicator will switch its value to the found one immediately.

So, instead of manually selecting parameters just apply it to your chart and relax - the algorithm will do it for you.

The algorithm can work in two modes: Basic and Advanced "Early Switch". The Early Switch algorithm makes some assumptions and activates a set of optimizations to find the better setting DURING the trades, not after they were closed.

The difference is illustrated on the screenshot below:

Additionally you can set up a backtest window through indicator's settings (the optimizers which were published before will get this feature soon).

Alerts
It has a special alert that notifies when a more profitable period was detected.

NOTE: It does not change what has already been plotted.
NOTE 2: This is not a strategy, but an algorithmic optimizer.

Day after day. Night after night.
I've been waiting to program again.
Day after day. Night by to night.
Trading is waiting inside your heart.
Phát hành các Ghi chú:
 • Optimization update
Phát hành các Ghi chú:
 • Optimization update №2
Phát hành các Ghi chú:
 • Removed the end date for analysis
Phát hành các Ghi chú:
 • Added OB/OS levels optimization (3 parameters optimization)
 • From now it analyzes Overbought levels starting from 60 to 70 and Oversold levels from 30 to 40
Phát hành các Ghi chú:
 • Optimization update
Phát hành các Ghi chú:
 • Security update
Phát hành các Ghi chú:
 • Update
Phát hành các Ghi chú:
 • Update
Phát hành các Ghi chú:
 • Update
Phát hành các Ghi chú:
 • Update
Phát hành các Ghi chú:
 • Update

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ everget để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.