exlux99

Trend System Oscillator Averages Rating

This is a trend system made with multiple oscillator averages designed especially for trending markets such as stocks or crypto.

It can be used with any timeframe.

Its made of multiple moving oscillators such as

RSI
Stochastic
ADX
CCI
AO
MACD
MOM
STOCH RSI
WPR
BP
UO

Avg of all oscillators

It has also a rating, making an avg from all of the oscillators , going from -100 (all ma's are telling to go short ) to 100 ( all ma are telling to go long).

If you have any questions let me know !

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?