MagicEins

Commercial Movement Index-Buschi

English
Inspired by the book "The Commitments of Traders Bible" by Stephen Briese, this indicator is a follow-up of my already published "Commercial Index-Buschi".
Here, the Commercial Index isn't shown in values from 0 to 100, but in how far the value changed from a given timeframe (default Movement Reference: 6 weeks). Therefore it ranges from 100 (bullish move from the Commercials during the last weeks) to -100 (bearish move).

Deutsch
Inspiriert durch das Buch "The Commitments of Traders Bible" by Stephen Briese, ist dieser Indikator eine Weiterentwicklung meines bereits veröffentlichten Skriptes "Commercial Index-Buschi".
Hier wird der Commercial Index nicht in Werten von 0 bis 100 angezeigt, sondern in wieweit er sich innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (Standard: Movement Reference: 6 Wochen) verändert hat. Daher schwankt er zwischen 100 (bullishe Bewegung der Commercials innerhalb der letzten Wochen) und -100 (bearishe Bewegung).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?