cryptonnnite

Weekly Opening Gap (cryptonnnite)

cryptonnnite Pro Cập nhật   
In the context of general equities, opening price that is substantially higher or lower than the previous day's closing price, usually because of some extraordinarily positive or negative news. Opening gap using as a potential target which market usually trades to.
Phát hành các Ghi chú:
added ability to extend gap box to the end of the day or week
Phát hành các Ghi chú:
 • Added new day opening gap
 • C.E. (Consequent Encroachment) of gaps
 • Labels
Phát hành các Ghi chú:
fix: do not show labels if there are no gaps
Phát hành các Ghi chú:
Added option to choose between previous day close and current open GAP and 5pm to 6pm GAP (There is a big difference between these gaps)
Phát hành các Ghi chú:
 • changeable amount of nwogs
 • ability to extend previous nwogs to the end of the current day/week
 • 5pm to 6pm GAP option applicable to nwog too now
 • changeable color of C.E. line
Phát hành các Ghi chú:
fixed previous nwog on 1 minute chart because of tradingview historical bar limit
Phát hành các Ghi chú:
 • changeable amount of NDOGs
 • ability to extend previous NDOGs to current day
Phát hành các Ghi chú:
 • fixed ndogs extension to current day
 • added ability to change label size, color and position
 • added day label for ndog and period label for nwog
 • added ability to change color of previous ndogs and nwogs
 • added ability to change C.E. line style
 • added price labels of high C.E. and low for each ndog and nwog

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?