Sam4xx

Sam4x 9:45 secret

What Is the Sam4x 9:45 Secret?


The Sam4x 9:45 secret indicator uses three smoothed moving averages, set at five, eight, and 13 periods, which are all Fibonacci numbers. The initial smoothed average is calculated with a simple moving average ( SMA ), adding additional smoothed averages that slow down indicator turns.
SUM1 = SUM (CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N

Subsequent values are:

PREVSUM = SMMA (i-1) *N

SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA(i-1)+CLOSE(i))/N

Where:

SUM1 - the sum of closing prices for N periods;

PREVSUM - smoothed sum of the previous bar;

SMMA1 - smoothed moving average of the first bar;
SMMA (i) - smoothed moving average of the current bar (except for the first one);

CLOSE(i) - current closing price;

N - the smoothing period.

How the indicator is calculated is important for understanding the inner workings of the indicator. Luckily, the calculation is not required in practice. The Alligator indicator can be added to your charts from the indicator list in your charting or trading platform.

The three moving averages comprise the Jaw, Teeth, and Lips of the Sam4 9:45 secret opening, and closing in reaction to evolving trends and trading ranges:
Jaw (blue line): Starts with the 13-bar SMMA and is smoothed by eight bars on subsequent values.

Teeth (red line): Starts with the eight-bar SMMA and is smoothed by five bars on subsequent values.

Lips (green line): Starts with the five-bar SMMA and smoothed by three bars on subsequent values.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Sam4xx để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.