bharatTrader

Price - Mean Reversion Expansion

bharatTrader Premium Cập nhật   
A simple indicator, to plot the quantitatively the reversion and expansion of price from a set of means.

A green bar plots prices above the set of means. A bar plots prices below the set of means. A blue bar plots price entangled in the means. The height of the bars denotes the far-ness from the set of means.

A blue envelope over the bars is the average of this reversion/expansion. A "crossover" of any bar (red/green) over this envelope is indicated by a "green dot" a "crossunder" of any bar (red/green) under this envelope is indicated by a "red dot".

The small trend strength table (when enabled) on the right side below show in a easy manner the data presented in the "Mean Angles" indicator. Refer to description there for more details.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added Price Delta, scaled price performance
Added an overlap of scaled price movement vis-a-vis the expansion and contraction. Clearly identifies the trend changes and objectively defines expansion and reversion.
Phát hành các Ghi chú:
  • Option to select another symbol (benchmark) instead of the chart symbol
This option will help in measuring the reversion / expansion vis-a-vis broader benchmark when placed side-by-side. When the other symbol (benchmark is ticked, the envelope will be of orange color and not the usual blue color. This will help in quick identification.

Refer to The lower plot is orange envelope, that of the benchmark. We can clearly observe regions where the symbol followed the benchmark, outperforms or lags the benchmark. This analysis can be done over multiple timeframes.
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed other symbol EMA calculations when valid mean length of symbol starts later than benchmark

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?