vdubus

Momentum VMA KITKAT CROSS v2

*Update Momentum VMA KITKAT CROSS v2
triple MVMA (Hull MA) with integrated Kitkat
Bình luận: couple of fixes + kitkat full
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
//Momentum VMA KITKAT CROSS v2
//Vdubus_Channel http://www.vdubus.co.uk/
study(title = "Momentum VMA KITKAT CROSS v2", shorttitle="MVMA_KITKAT_CROSS_v2", overlay = true)
length = input(25, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mvma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(mvma, linewidth=2, offset=+1, color=blue, transp=0, title="MVMA 1")
//
length2 = input(21, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mvma2 = wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
plot(mvma2, linewidth=2, offset=+0, color=red, transp=0, title="MVMA 2")
//
source = close, length3 = input(9, minval=1)
Lead = wma(2*wma(source, length3/2)-wma(source, length3), round(sqrt(length3)))
plot(Lead, linewidth=3, offset=+0, color=black, transp=0, title=" Lead MVMA")

plot(cross(Lead,mvma2) ? mvma2 : na, style = cross, linewidth = 4, title="MVMA cross")

//============= KITKAT ==============================
RST2 = input(title='KITKAT 1:', type=integer, defval=16)     //
RSTT2 = valuewhen(high >= highest(high, RST2), high, 1)
RSTB2 = valuewhen(low <= lowest(low, RST2), low, 1)
RT22 = plot(RSTT2, color=RSTT2 != RSTT2[1] ? na : red, linewidth=9, offset=+0, title="Support")
RB22 = plot(RSTB2, color=RSTB2 != RSTB2[1] ? na : green, linewidth=9, offset=0, title="Resistance")

////////////////////////////////////////////////////

Bình luận

awsome thnk u sir
+1 Phản hồi
Hi this looks good, do you use for binary or forex? seems to be a few were it breaks up for a few pips then reverses though.
Phản hồi
Hi. For how long , I have to trade? ( binary options)
Phản hồi
How can I use it ?
Phản hồi
vdubus vaicru
just go with the flow
+7 Phản hồi