imbes

Tradingview Toolkit

A new trader's biggest barrier to entry is lack of understanding where they are in terms of time and price and with tradingview free they are often limited to just 1 or 2 extra indicators as many new traders slap on RSI and MACD as 2/3 free ones. While these indicators are fine for trend analysis, its important to know where the price is in relation to time. Thus, this all-in-one script is meant to have a lot of customizable utility to save on indicator spots and act as a hotspot for many common needs.

-2 Sets of VWAP line w/ standard deviation bands with customizable timeframes.
-1 more customizable timeframe VWAP line (no std dev bands) to use as a long time frame reference
-Ability to plot previous VWAP close prices over current timeframe on all VWAP lines w/ basic color changing if price closes above/below
-2 Sets of Bollinger Bands with customizable source length and MA type
-3 customizable moving averages with custom timeframe/resolutions
-Inside candle barcolor repainter to easily notice if a candle was inside the range of the previous candle (price contraction)

Not meant to have everything on at once, but simply a place to enable and disable different things and save spots for more important things

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?