vaidab

SL Hunter Tracker

SL Hunter Tracker
coded by Bogdan Vaida

SL Hunter Tracker is a meticulous hunter that tracks SL hunters.
First it plots the fractals on the chart, then it draws lines from them
to the last wick that touched that height. You can add sweep alerts, once
per bar close, so that you get notified when a wick was touched.

Tested on: EURUSD 30'

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?