trialanderror

Position Size Calculator w/ profit targets

This script helps the user visualize profit targets and calculates position size based on the input risk amount.

Input variables:
- Risk amount
- Entry price
- Stop loss amount
- Profit target amount

Calculated variables:
- Profit loss ratio
- Position size
- Postion cost

Plotted variables:
- shaded: entry price --> price target (green filled)
- shaded: entry price --> stop loss target (red filled)
- 1:1 p/l ratio --> yellow line
- 2:1, 3:1, 4:1 p/l ratios --> green lines

Overlay text can be toggled on/off in parameter input section

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?