hanabil

Smarter SNR (Support and Ressistance, Trendline, MTF OSC)

hanabil Pro Cập nhật   
Built with love "Smarter SNR (Support and Ressistance, Trendline, MTF OSC) "

This indiator will show you Support & Ressistance, Good Trendline, and Multi-timeframe analyzing of Oscillator ( Stochastic and RSI )

You can combine with your own strategy, or use this purely
DISCLAIMER :
Measure the risk first before use it in real market
Backtest The Strategy was very important, so you know the probability


Fundamentally Logical :
SNR -> Last 3 Zigzag Pivot
Trendline -> Using two last pivot for calculating the slope

Features :
1. SNR
2. Trendline
3. MTF Oscillator Analyzing

How to use it :
1. All Label, Table & Line can be turned on/off in settings
2. Pivot Period can be Adjusted in settings
3. All Label, Table & Line style can be adjusted in settings

Regards,
Hanabil

Phát hành các Ghi chú: Fixed Memory Limits Issue
Phát hành các Ghi chú: Chart Thumbnail Update :D
Phát hành các Ghi chú: Alert Condition Adding :), Enjoy it

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?