mortdiggiddy

Moving Average Ribbon

mortdiggiddy Cập nhật   
A ribbon that uses a fast EMA, a slow EMA, and a signal EMA. By default the signal EMA is invisible.

When the fast EMA > slow EMA the default fill is green, and then red when the fast EMA < slow EMA. The signal EMA adds a 2nd flavor to the ribbon. When the fast EMA > slow EMA, if the signal is beneath the fast EMA, the ribbon fill changes its color to a brighter green. When the fast EMA < slow EMA, if the signal is above the fast EMA, the ribbon fill changes its color to a brighter red. Many times these little "fishhook" pullbacks are buying/shorting opportunities in the dominate trend.

Try settings of 8/21/8 Fast/Slow/Signal, with the "Zero-Lag Signal" check box checked. Zero-Lag is a simple algorithm that tries to remove as much lag as possible from an EMA. An 8 EMA will run "slower" than an 8 Zero-Lag EMA.

Additionally, 2 simple alerts are available for whenever the fast EMA crosses above the slow EMA, and the opposite.

Cheers.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added new moving average types: Simple, Weighted, Volume-Weighted
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed VWMA Bug.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added Hull MA.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?