TheOTCMECHANIC

Mark FVGs

TheOTCMECHANIC Premium Cập nhật   
Mark FVGs is marking FVG (stands for Fair Value Gap, other name is Imbalance or IMB ) on your chart so that you can instantly detect them
It supports:
- marking bullish and bearish partly filled or unfilled FVGs of the current timeframe
- marking bullish and bearish already filled FVGs of the current timeframe
- marking bullish and bearish FVGs of the any 4 timeframes on your current timeframe
technically it re-builds them on the last bar or as soon as new realtime bar is updated. it looks with 1k bars back to find the nearest specific number of FGVs
Adjustments:
- changing the maximum number of FVGs to display.
- changing the color of FVG area
- displaying already filled FVG of the current time frame
- changing the mode of displaying area it can either extended or fixed width
- displaying labels of other time frame FVGs
Phát hành các Ghi chú:
- fixed candles with gaps not showing issue
- added extend area to last bar
Phát hành các Ghi chú:
- cosmetic changes
- made aligning labels better looking
- added custom test for lower and higher FVGs
Phát hành các Ghi chú:
I have to rename all my scripts because first 2 laters started associating with geopolitical affairs. Im really sorry for inconvenience
Phát hành các Ghi chú:
New release and new useful features:
- Added start bar of displaying FVG area
- Added separate colors for bearish and bullish FVGs
- Added shared colors for everything, for those who use the same colors among all TFs. Shared colors are used by default. You can set custom colors by checking 'Cust Colors' option in desired timeframe category
- Added different behaviours for showing filled areas of the current timeframe

you can always refer to tooltips next to each option or group of inline options
Phát hành các Ghi chú:
added possibility to hide lower and higher TFs
added option to hide m letter in minute scale
Phát hành các Ghi chú:
minor fixes with void gaps

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?