myselfbtc

scorecard trading v3

for info read  
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="scorecard trading v3", shorttitle="ST v3", overlay=false)
stv3=(iff(close[0]>close[1],1,-1))+
  (iff(close[0]>sma(close,5)[0],1,-1))+ 
  (iff(sma(close,5)[0]>sma(close,5)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,10)[0]>sma(close,10)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,15)[0]>sma(close,15)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,20)[0]>sma(close,20)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,25)[0]>sma(close,25)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,30)[0]>sma(close,30)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,35)[0]>sma(close,35)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,40)[0]>sma(close,40)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,45)[0]>sma(close,45)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,50)[0]>sma(close,50)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,55)[0]>sma(close,55)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,60)[0]>sma(close,60)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,65)[0]>sma(close,65)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,70)[0]>sma(close,70)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,75)[0]>sma(close,75)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,80)[0]>sma(close,80)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,85)[0]>sma(close,85)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,90)[0]>sma(close,90)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,95)[0]>sma(close,95)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,100)[0]>sma(close,100)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,105)[0]>sma(close,105)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,110)[0]>sma(close,110)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,115)[0]>sma(close,115)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,120)[0]>sma(close,120)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,125)[0]>sma(close,125)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,130)[0]>sma(close,130)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,135)[0]>sma(close,135)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,140)[0]>sma(close,140)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,145)[0]>sma(close,145)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,150)[0]>sma(close,150)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,155)[0]>sma(close,155)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,160)[0]>sma(close,160)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,165)[0]>sma(close,165)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,170)[0]>sma(close,170)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,175)[0]>sma(close,175)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,180)[0]>sma(close,180)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,185)[0]>sma(close,185)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,190)[0]>sma(close,190)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,195)[0]>sma(close,195)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,200)[0]>sma(close,200)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,205)[0]>sma(close,205)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,210)[0]>sma(close,210)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,215)[0]>sma(close,215)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,220)[0]>sma(close,220)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,225)[0]>sma(close,225)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,230)[0]>sma(close,230)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,235)[0]>sma(close,235)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,240)[0]>sma(close,240)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,245)[0]>sma(close,245)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,250)[0]>sma(close,250)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,255)[0]>sma(close,255)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,260)[0]>sma(close,260)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,265)[0]>sma(close,265)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,270)[0]>sma(close,270)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,275)[0]>sma(close,275)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,280)[0]>sma(close,280)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,285)[0]>sma(close,285)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,290)[0]>sma(close,290)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,295)[0]>sma(close,295)[1],1,-1))+
  (iff(sma(close,300)[0]>sma(close,300)[1],1,-1))
plot(stv3, linewidth=2, color = red)

Ý tưởng liên quan

Bình luậni made this so u can play around whit this
Phản hồi

changing the weight by 0.05 per condition

study(title="scorecard trading v3", shorttitle="ST v3 w", overlay=false)
stv3=(iff(sma(close,5)>sma(close,5),0.5,-0.05))+
(iff(sma(close,10)>sma(close,10),0.1,-0.1))+
(iff(sma(close,15)>sma(close,15),0.15,-0.15))+
(iff(sma(close,20)>sma(close,20),0.2,-0.2))+
(iff(sma(close,25)>sma(close,25),0.25,-0.25))+
(iff(sma(close,30)>sma(close,30),0.3,-0.3)+
(iff(sma(close,35)>sma(close,35),0.35,-0.35))+
(iff(sma(close,40)>sma(close,40),0.4,-0.4))+
(iff(sma(close,45)>sma(close,45),0.45,-0.45))+
(iff(sma(close,50)>sma(close,50),0.5,-0.5))+
(iff(sma(close,55)>sma(close,55),0.55,-0.55))+
(iff(sma(close,60)>sma(close,60),.06,-0.6))+
(iff(sma(close,65)>sma(close,65),0.65,-0.65))+
(iff(sma(close,70)>sma(close,70),0.70,-0.7))+
(iff(sma(close,75)>sma(close,75),0.75,-0.75))+
(iff(sma(close,80)>sma(close,80),0.8,-0.8))+
(iff(sma(close,85)>sma(close,85),0.85,-0.85))+
(iff(sma(close,90)>sma(close,90),0.9,-0.9))+
(iff(sma(close,95)>sma(close,95),0.95,-0.95))+
(iff(sma(close,100)>sma(close,100),1,-1))+
(iff(sma(close,105)>sma(close,105),1.05,-1.05))+
(iff(sma(close,110)>sma(close,110),1.1,-1.1))+
(iff(sma(close,115)>sma(close,115),1.15,-1.15))+
(iff(sma(close,120)>sma(close,120),1.2,-1.2))+
(iff(sma(close,125)>sma(close,125),1.25,-1.25))+
(iff(sma(close,130)>sma(close,130),1.30,-1-3))+
(iff(sma(close,135)>sma(close,135),1.35,-1.35))+
(iff(sma(close,140)>sma(close,140),1.4,-1.4))+
(iff(sma(close,145)>sma(close,145),1.45,-1.45))+
(iff(sma(close,150)>sma(close,150),1.5,-1.5))+
(iff(sma(close,155)>sma(close,155),1.55,-1.55))+
(iff(sma(close,160)>sma(close,160),1.6,-1.6))+
(iff(sma(close,165)>sma(close,165),1.65,-1.65))+
(iff(sma(close,170)>sma(close,170),1.7,-1.7))+
(iff(sma(close,175)>sma(close,175),1.75,-1.75))+
(iff(sma(close,180)>sma(close,180),1.80,-1.8))+
(iff(sma(close,185)>sma(close,185),1.85,-1.85))+
(iff(sma(close,190)>sma(close,190),1.90,-1.9))+
(iff(sma(close,195)>sma(close,195),1.95,-1.95))+
(iff(sma(close,200)>sma(close,200),2,-2))+
(iff(sma(close,205)>sma(close,205),2.05,-2.05))+
(iff(sma(close,210)>sma(close,210),2.1,-2.1))+
(iff(sma(close,215)>sma(close,215),2.15,-2.15))+
(iff(sma(close,220)>sma(close,220),2.2,-2.2))+
(iff(sma(close,225)>sma(close,225),2.25,-2.25))+
(iff(sma(close,230)>sma(close,230),2.3,-2.3))+
(iff(sma(close,235)>sma(close,235),2.35,-2.35))+
(iff(sma(close,240)>sma(close,240),2.4,-2.4))+
(iff(sma(close,245)>sma(close,245),2.45,-2.45))+
(iff(sma(close,250)>sma(close,250),2.5,-2.5))+
(iff(sma(close,255)>sma(close,255),2.55,-2.55))+
(iff(sma(close,260)>sma(close,260),2.6,-2.6))+
(iff(sma(close,265)>sma(close,265),2.65,-2.65))+
(iff(sma(close,270)>sma(close,270),2.7,-2.7))+
(iff(sma(close,275)>sma(close,275),2.75,-2.75))+
(iff(sma(close,280)>sma(close,280),2.8,-2.8))+
(iff(sma(close,285)>sma(close,285),2.85,-2.85))+
(iff(sma(close,290)>sma(close,290),2.9,-2.9))+
(iff(sma(close,295)>sma(close,295),2.95,-2.95))+
(iff(sma(close,300)>sma(close,300),3,-3)))
plot(stv3, linewidth=2, color = red)
Phản hồi

variation removing "noise"

study(title="scorecard trading v3>50", shorttitle="ST v3>50", overlay=false)
stv3=(iff(sma(close,50)>sma(close,50),1,-1))+
(iff(sma(close,55)>sma(close,55),1,-1))+
(iff(sma(close,60)>sma(close,60),1,-1))+
(iff(sma(close,65)>sma(close,65),1,-1))+
(iff(sma(close,70)>sma(close,70),1,-1))+
(iff(sma(close,75)>sma(close,75),1,-1))+
(iff(sma(close,80)>sma(close,80),1,-1))+
(iff(sma(close,85)>sma(close,85),1,-1))+
(iff(sma(close,90)>sma(close,90),1,-1))+
(iff(sma(close,95)>sma(close,95),1,-1))+
(iff(sma(close,100)>sma(close,100),1,-1))+
(iff(sma(close,105)>sma(close,105),1,-1))+
(iff(sma(close,110)>sma(close,110),1,-1))+
(iff(sma(close,115)>sma(close,115),1,-1))+
(iff(sma(close,120)>sma(close,120),1,-1))+
(iff(sma(close,125)>sma(close,125),1,-1))+
(iff(sma(close,130)>sma(close,130),1,-1))+
(iff(sma(close,135)>sma(close,135),1,-1))+
(iff(sma(close,140)>sma(close,140),1,-1))+
(iff(sma(close,145)>sma(close,145),1,-1))+
(iff(sma(close,150)>sma(close,150),1,-1))+
(iff(sma(close,155)>sma(close,155),1,-1))+
(iff(sma(close,160)>sma(close,160),1,-1))+
(iff(sma(close,165)>sma(close,165),1,-1))+
(iff(sma(close,170)>sma(close,170),1,-1))+
(iff(sma(close,175)>sma(close,175),1,-1))+
(iff(sma(close,180)>sma(close,180),1,-1))+
(iff(sma(close,185)>sma(close,185),1,-1))+
(iff(sma(close,190)>sma(close,190),1,-1))+
(iff(sma(close,195)>sma(close,195),1,-1))+
(iff(sma(close,200)>sma(close,200),1,-1))+
(iff(sma(close,205)>sma(close,205),1,-1))+
(iff(sma(close,210)>sma(close,210),1,-1))+
(iff(sma(close,215)>sma(close,215),1,-1))+
(iff(sma(close,220)>sma(close,220),1,-1))+
(iff(sma(close,225)>sma(close,225),1,-1))+
(iff(sma(close,230)>sma(close,230),1,-1))+
(iff(sma(close,235)>sma(close,235),1,-1))+
(iff(sma(close,240)>sma(close,240),1,-1))+
(iff(sma(close,245)>sma(close,245),1,-1))+
(iff(sma(close,250)>sma(close,250),1,-1))+
(iff(sma(close,255)>sma(close,255),1,-1))+
(iff(sma(close,260)>sma(close,260),1,-1))+
(iff(sma(close,265)>sma(close,265),1,-1))+
(iff(sma(close,270)>sma(close,270),1,-1))+
(iff(sma(close,275)>sma(close,275),1,-1))+
(iff(sma(close,280)>sma(close,280),1,-1))+
(iff(sma(close,285)>sma(close,285),1,-1))+
(iff(sma(close,290)>sma(close,290),1,-1))+
(iff(sma(close,295)>sma(close,295),1,-1))+
(iff(sma(close,300)>sma(close,300),1,-1))
plot(stv3, linewidth=2, color = red)
Phản hồi
easy copy paste for vwma

study(title="scorecard trading v3 vwma", shorttitle="ST v3 vwma", overlay=false)
stv3=(iff(close>close,1,-1))+
(iff(close>vwma(close,5),1,-1))+
(iff(vwma(close,5)>vwma(close,5),1,-1))+
(iff(vwma(close,10)>vwma(close,10),1,-1))+
(iff(vwma(close,15)>vwma(close,15),1,-1))+
(iff(vwma(close,20)>vwma(close,20),1,-1))+
(iff(vwma(close,25)>vwma(close,25),1,-1))+
(iff(vwma(close,30)>vwma(close,30),1,-1))+
(iff(vwma(close,35)>vwma(close,35),1,-1))+
(iff(vwma(close,40)>vwma(close,40),1,-1))+
(iff(vwma(close,45)>vwma(close,45),1,-1))+
(iff(vwma(close,50)>vwma(close,50),1,-1))+
(iff(vwma(close,55)>vwma(close,55),1,-1))+
(iff(vwma(close,60)>vwma(close,60),1,-1))+
(iff(vwma(close,65)>vwma(close,65),1,-1))+
(iff(vwma(close,70)>vwma(close,70),1,-1))+
(iff(vwma(close,75)>vwma(close,75),1,-1))+
(iff(vwma(close,80)>vwma(close,80),1,-1))+
(iff(vwma(close,85)>vwma(close,85),1,-1))+
(iff(vwma(close,90)>vwma(close,90),1,-1))+
(iff(vwma(close,95)>vwma(close,95),1,-1))+
(iff(vwma(close,100)>vwma(close,100),1,-1))+
(iff(vwma(close,105)>vwma(close,105),1,-1))+
(iff(vwma(close,110)>vwma(close,110),1,-1))+
(iff(vwma(close,115)>vwma(close,115),1,-1))+
(iff(vwma(close,120)>vwma(close,120),1,-1))+
(iff(vwma(close,125)>vwma(close,125),1,-1))+
(iff(vwma(close,130)>vwma(close,130),1,-1))+
(iff(vwma(close,135)>vwma(close,135),1,-1))+
(iff(vwma(close,140)>vwma(close,140),1,-1))+
(iff(vwma(close,145)>vwma(close,145),1,-1))+
(iff(vwma(close,150)>vwma(close,150),1,-1))+
(iff(vwma(close,155)>vwma(close,155),1,-1))+
(iff(vwma(close,160)>vwma(close,160),1,-1))+
(iff(vwma(close,165)>vwma(close,165),1,-1))+
(iff(vwma(close,170)>vwma(close,170),1,-1))+
(iff(vwma(close,175)>vwma(close,175),1,-1))+
(iff(vwma(close,180)>vwma(close,180),1,-1))+
(iff(vwma(close,185)>vwma(close,185),1,-1))+
(iff(vwma(close,190)>vwma(close,190),1,-1))+
(iff(vwma(close,195)>vwma(close,195),1,-1))+
(iff(vwma(close,200)>vwma(close,200),1,-1))+
(iff(vwma(close,205)>vwma(close,205),1,-1))+
(iff(vwma(close,210)>vwma(close,210),1,-1))+
(iff(vwma(close,215)>vwma(close,215),1,-1))+
(iff(vwma(close,220)>vwma(close,220),1,-1))+
(iff(vwma(close,225)>vwma(close,225),1,-1))+
(iff(vwma(close,230)>vwma(close,230),1,-1))+
(iff(vwma(close,235)>vwma(close,235),1,-1))+
(iff(vwma(close,240)>vwma(close,240),1,-1))+
(iff(vwma(close,245)>vwma(close,245),1,-1))+
(iff(vwma(close,250)>vwma(close,250),1,-1))+
(iff(vwma(close,255)>vwma(close,255),1,-1))+
(iff(vwma(close,260)>vwma(close,260),1,-1))+
(iff(vwma(close,265)>vwma(close,265),1,-1))+
(iff(vwma(close,270)>vwma(close,270),1,-1))+
(iff(vwma(close,275)>vwma(close,275),1,-1))+
(iff(vwma(close,280)>vwma(close,280),1,-1))+
(iff(vwma(close,285)>vwma(close,285),1,-1))+
(iff(vwma(close,290)>vwma(close,290),1,-1))+
(iff(vwma(close,295)>vwma(close,295),1,-1))+
(iff(vwma(close,300)>vwma(close,300),1,-1))
plot(stv3, linewidth=2, color = red)
hline(0, color=white, linestyle=line)
hline(50, color=white, linestyle=line)
hline(-50, color=white, linestyle=line)
Phản hồi
The best one yet
Phản hồi
myselfbtc RyNinDaCleM
by the way u can add

hline(0, color=white, linestyle=line)
hline(50, color=white, linestyle=line)
hline(-50, color=white, linestyle=line)
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất