UnknownUnicorn30488523

Volume ROC and 2nd Derivative by ianh

The purpose of this code is to graph a volume simple moving average (sma) and it's first and second derivatives to provide traders with additional information that might determine if volume is converging or diverging with price. The yellow line represents the volume sma, the red line represents the first derivative or the rate of change of the volume and the green line represents the second derivative or acceleration of volume. For long term trading, if the yellow line is "trending" upwards with higher highs and higher lows it means that volume is supporting the over all long term price trend. If the volume is decreasing over the long term then it is not supporting the current price trend. The first and second derivatives may help short term weekly traders confirm price movements. There are several different conditions to look for:

First (Red) ++ Second (Green) --, Trading volume at the current price has "peaked" and the price may reverse soon.
First (Red) -- Second (Green) ++, Trading volume at the current price has "troughed" and the price may reverse soon.
First (Red) + Second (Green) +, Trading volume is not only increasing but it's accelerating which might confirm a large price movement.
First (Red) - Second (Green) -, Trading volume is not only decreasing but it's decelerating which might indicate little to no price movement.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?