mrmccraig

Mean Reversion Dots

Markets tend to mean revert. This indicator plots a moving average from a higher time frame (type of MA and length selectable by the user). It then calculates standard deviations in two dimensions:

- Standard deviation of move of price away from this moving average
- Standard deviations of number of bars spent in this extended range

The indicator plots a table in the upper right corner with the % of distance of price from the moving average. It then plots 'mean reversion dots' once price has been 1 or more standard deviations away from the moving average for one or more standard deviations number of bars. The dots change color, becoming more intense, the longer the move persists. Optionally, the user can display the standard deviations in movement away from the moving average as channels, and the user can also select which levels of moves they want to see. Opting to see only more extreme moves will result in fewer signals, but signals that are more likely to imminently result in mean reversion back to the moving average.

In my opinion, this indicator is more likely to be useful for indices, futures , commodities , and select larger cap names.

Combinations I have found that work well for SPX are plotting the 30min 21ema on a 5min chart and the daily 21ema on an hourly chart.

In many cases, once mean reversion dots for an extreme enough move (level 1.3 or 2.2 and above) begin to appear, a trade may be initiated from a support/resistance level. A safer way to use these signals is to consider them as a 'heads up' that the move is overextended, and then look for a buy/sell signal from another indicator to initiate a position.

Note: I borrowed the code for the higher timeframe MA from the below indicator. I added the ability to select type of MA.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?