Noldo

Noldo CFTC COT Commodities Indicator

Hi.

Hello, this script has the same logic as Noldo CFTC COT Forex indicator :


It is the version for the future markets.
Major future assets are the subject.

Usage

  • This script works only on SPGSCI ( S&P Goldman Sachs Commodity Index).


  • It only works on 1W graphics.

  • Because COT data is announced on Tuesday, it will cause repaint every Tuesday.
    However, since it is a terminal, this factor is not strong enough to affect your decisions.
    For use, you should open the bottom panel, go a little to the right in the history section and enlarge the panel you have opened.
    The terminal will take its form in the presentation and provide analysis on the big screen.

  • COT data are pulled via Quandl.

Regards.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?