ZeroDegree

Daily High Low Movement

ZeroDegree Cập nhật   
Indicates the daily high and low drawn by green and red lines. Fill blocks indicate the average value movement relevant to the previous day. Green fills indicate that the value is moving higher than the previous day and red meaning lower.

BA
Phát hành các Ghi chú:
Updating the comment for an example of use.
Phát hành các Ghi chú:
This capture example shows how to use it for a trailing stop loss. You'll want to never intersect the blocks because the blocks indicate the daily volatility range.
Phát hành các Ghi chú:
Updated example chart.
Increased opacity of default fills.
Phát hành các Ghi chú:
Updated chart example.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?