RicardoSantos

[RS]MTF Fibonacci Cycles V0

EXPERIMENTAL:
Fibonacci rate levels based on price advance/decline , can be used to make visualizations of fib clusters or for cycles.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title='[RS]MTF Fibonacci Cycles V0', shorttitle='Fib', overlay=true)
tf = input(title='Timeframe:', type=string, defval='M', confirm=false)
SHOW_ZIGZGAG = input(title='Show ZigZag?', type=bool, defval=false)
f_zigzag(_method, _src, _tf) =>
  _isUp = _src > _src[1]
  _isDown = _src < _src[1]
  _direction = _isUp[1] and _isDown ? -1 : _isDown[1] and _isUp ? 1 : na
  _zigzag = _isUp[1] and _isDown ? highest(2) : _isDown[1] and _isUp ? lowest(2) : na
  _m_choice = _method == 0 ? _direction : _zigzag
  _sec = security(tickerid, _tf, _m_choice)
  _return = _method == 0 ? fixnan(_sec) : change(time(_tf)) != 0 ? _sec : na

zigzag = f_zigzag(1, close, tf)

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 1)
z = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)
range = x-z

fib0000 = z
fib0236 = z+range*0.236
fib0382 = z+range*0.382
fib0500 = z+range*0.500
fib0618 = z+range*0.618
fib0764 = z+range*0.764
fib1000 = x
fib1272 = z+range*1.272
fib1414 = z+range*1.414
fib1618 = z+range*1.618
fib2000 = z+range*2.000
fib2272 = z+range*2.272
fib2414 = z+range*2.414
fib2618 = z+range*2.618
fib3000 = z+range*3.000
fib3272 = z+range*3.272
fib3414 = z+range*3.414
fib3618 = z+range*3.618
fib4000 = z+range*4.000
fib4236 = z+range*4.236
fib4272 = z+range*4.272
fib4414 = z+range*4.414
fib4618 = z+range*4.618
fib4764 = z+range*4.764

direction = x > z ? 1 : x < z ? -1 : direction[1]
plot(title='ZigZag', series=not SHOW_ZIGZGAG ? na : zigzag, color=black)
plot(title='0.000', series=change(fib0000)!=0?na:fib0000, style=linebr, color=direction>0?green:maroon, linewidth=4)
plot(title='0.236', series=change(fib0236)!=0?na:fib0236, style=linebr, color=red)
plot(title='0.382', series=change(fib0382)!=0?na:fib0382, style=linebr, color=olive)
plot(title='0.500', series=change(fib0500)!=0?na:fib0500, style=linebr, color=lime)
plot(title='0.618', series=change(fib0618)!=0?na:fib0618, style=linebr, color=teal)
plot(title='0.764', series=change(fib0764)!=0?na:fib0764, style=linebr, color=blue)
plot(title='1.000', series=change(fib1000)!=0?na:fib1000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='1.272', series=change(fib1272)!=0?na:fib1272, style=linebr, color=olive)
plot(title='1.414', series=change(fib1414)!=0?na:fib1414, style=linebr, color=red)
plot(title='1.618', series=change(fib1618)!=0?na:fib1618, style=linebr, color=red)
plot(title='2.000', series=change(fib2000)!=0?na:fib2000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='2.272', series=change(fib2272)!=0?na:fib2272, style=linebr, color=olive)
plot(title='2.414', series=change(fib2414)!=0?na:fib2414, style=linebr, color=red)
plot(title='2.618', series=change(fib2618)!=0?na:fib2618, style=linebr, color=red)
plot(title='3.000', series=change(fib3000)!=0?na:fib3000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='3.272', series=change(fib3272)!=0?na:fib3272, style=linebr, color=olive)
plot(title='3.414', series=change(fib3414)!=0?na:fib3414, style=linebr, color=red)
plot(title='3.618', series=change(fib3618)!=0?na:fib3618, style=linebr, color=red)
plot(title='4.000', series=change(fib4000)!=0?na:fib4000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='4.236', series=change(fib4236)!=0?na:fib4236, style=linebr, color=olive)
plot(title='4.272', series=change(fib4272)!=0?na:fib4272, style=linebr, color=olive)
plot(title='4.414', series=change(fib4414)!=0?na:fib4414, style=linebr, color=red)
plot(title='4.618', series=change(fib4618)!=0?na:fib4618, style=linebr, color=red)
plot(title='4.764', series=change(fib4764)!=0?na:fib4764, style=linebr, color=aqua)