VuTien_Turtle_Trader

Sonic R System

1034 lượt xem
73
Use this and takeprofit easy.
Take Profit/ Stop Loss = 3/1
Phát hành các Ghi chú: 1
Phát hành các Ghi chú: Update: Ver 3!
Phát hành các Ghi chú: Update: Ver4
Phát hành các Ghi chú: Updated!
Phát hành các Ghi chú: Updated!
Phát hành các Ghi chú: Updated!
Phát hành các Ghi chú: Updated!
Phát hành các Ghi chú: 1
Phát hành các Ghi chú: 2
Phát hành các Ghi chú: 1
Phát hành các Ghi chú: 1
Phát hành các Ghi chú: 1

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?