twingall

Month/Month Percentage % Change, Historical; Seasonal Tendency

twingall Premium Updated   
Table of monthly % changes in Average Price over the last 10 years (or the 10 yrs prior to input year).
Useful for gauging seasonal tendencies of an asset; backtesting monthly volatility and bullish / bearish tendency.

~~User Inputs~~
Choose measure of average: sma (close), sma (ohlc4), vwap (close), vwma (close).
Show last 10yrs, with 10yr average % change, or to just show single year.
Chose input year; with the indicator auto calculating the prior 10 years.
Choose color for labels and size for labels; choose +Ve value color and -Ve value color.
Set 'Daily bars in month': 21 for Forex/ Commodities /Indices; 30 for Crypto.
Set precision: decimal places

~~notes~~
-designed for use on Daily timeframe (tradingview is buggy on monthly timeframe calculations, and less precise on weekly timeframe calculations).
-where Current month of year has not occurred yet, will print 9yr average.
-calculates the average change of displayed month compared to the previous month: i.e. Jan22 value represents whole of Jan22 compared to whole of Dec21.
-table displays on the chart over the input year; so for ES, with 2010 selected; shows values from 2001-2010, displaying across 2010-2011 on the chart.
-plots on seperate right hand side scale, so can be shrunk and dragged vertically.
-thanks to @gabx11 for the suggestion which inspired me to write this
Phát hành các Ghi chú: fixed label size error
Phát hành các Ghi chú: added formatting options: Current month color and label size; 10yr averages label size
~note: current active month value only be fully accurate as month completes: i.e. in mid July, July value will be compared to
Phát hành các Ghi chú: i.e. in mid July, July value will be: June average, compared to 'mid-june to mid-july' average
Phát hành các Ghi chú: Fixed occastional double-print glitch by changing from barstate.islast to barstate.islastconfirmedhistory
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?