inno14

RSI Stochastic Alignment

inno14 Cập nhật   
RSI Stochastic Alignment input RSI and Stochastic into 1 windows and align them to find bullish and bearish divergence.

A. The Line display in windows:
1. Fast RSI (green line) is RSI(close,3)
2. Slow Rsi (red line) is Linear Regession of Fast RSI with 5 period and offset 0 = linreg(rsi,5,0)
3. Fast Stochastic (blue line) is %K of Stochastic
4. Slow Stochastic (aqua line) is %D of Stochastic

B. Alignment and Divergence Detect
1. Bearish Divergence:
* Slow RSI at top
* Fast Stochastic at bottom
* Fast RSI over overbought level (default = 70)
* Slow Stochastic under overbought level minus a constant value (Divergence Power value, default this value = 1)
2. Bullish Divergence:
* Fast Stochastic at top
* Slow RSI at bottom
* Fast RSI under oversold level (default = 30)
* Slow Stochastic over oversold level plus a constant value (Divergence Power value, default this value = 1)

C. Script Option
1. RSI value adjustable
2. Stochastic value adjustable
3. Overbought and Oversold Level adjustable
4. Enable/Disable Level line
5. Enable/Disable Divergence Column
6. Enable/Disable Key Bar Colored
Phát hành các Ghi chú:
* Pre version: Manual edit value of Line level (in style tab) after adjust Overbought/Oversold Level
* Update version: Line value auto upgrade after adjust Overbought/Oversold Level
* Row in script change: 28,29
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?