HPotter

Key Reversal Down

A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."

How Does a Key Reversal Work?
Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG

Bình luận

This script together with KRU are both fantastic in catching key reversal price level. I back tested the duo and the result was mind blowing! You're doing a great job, man.
Phản hồi
HPotter ilesanmipepsi
Phản hồi