informanerd

(MTF) Bollinger Bands + RE RSIs + Hidden Supports & Resistances

I merged some of my previous written indicators, because a combination of multi-timeframe Bollinger Bands , RE RSI and Resistance/Support levels could help a lot.
Don't forget to add my other useful indicator (Classical SnR ) to the chart to maximize your profit!
Phát hành các Ghi chú: - Optimized Hidden SnR part of the code
- Fixed SnR calculation bugs
- Added more psychological SnR patterns
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận