gorx1

[R&D] Moving Centroid

This script utilizes this concept. Instead of weighting by volume, it weights by amount of price action on every close price of the rolling window. I assume it can be used as an additional reference point for price mode and price antimode.

it is directly connected with Market (not volume) profile, or TPO charts.

The algorithm:
1) takes a rolling window of, for example, 50 data points of close prices:
2) for each of this closing prices, the algorithm will check how many bars touched this close price.
3) then: sum of datapoints * weights/sum of weights

Since the logic is implemented in pretty non-efficient way, the script sometimes can take time to make calculations. Moreover, it calculates the centroid taking into account only close prices, not every tick. of a given rolling window That's why it's still experimental.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?