SenatorVonShaft

STRATEGY R18-F-BTC

Hi, I'm @SenatorVonShaft

Just finished the strategy "STRATEGY R18-F-BTC" for trading on #bitcoin and other cryptocurrencies.

As any strategy on TradingView, R18 opens Long/Short positions (with no leverage) on certain price points for assets in the chart. But I intentionally make this strategy for Bitcoin . Strategy is effective with 1h chart and it has %36 winning trade ratio for #bitcoin trade. As strategy uses approximately 1/3 ratio of SL/TP levels, gross profit for 1 year backtest is above %200 (I mean above 3x for only BTC )

Strategy is built on combination of:
- MACD
- RSI
- FIBONACCI levels
- BTCUSDT price itself as indicator (for different crypto assets and BTCUSDTPERP trading. You can select different assets you like for indicator (it's BTCUSDT:Binance by default))

I fine-tuned all levels of indicators above accordingly (it has more than 10 variables that effects strategy itself).

You can find out your own strategy levels by adjusting long/short tp&sl variables as well as initial capital ratio variable.
Reverse option open reverse positions of the strategy

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?