RicardoSantos

[STRATEGY][RS]CyberPC Strategy 01 V0

Request for: CyberPC
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]CyberPC Strategy 01 V0', shorttitle='S', overlay=false)
//  ||---   RSI
rsi_length = input(title='RSI Length:', type=integer, defval=4)
rsi_src = input(title='RSI Source:', type=source, defval=close)
rsi_value = rsi(rsi_src, rsi_length)
//  ||---   MFI
mfi_length = input(title='MFI Length:', type=integer, defval=4, minval=1, maxval=2000)
mfi_src = input(title='MFI Source:', type=source, defval=hlc3)
mfi_upper = sum(volume * (change(mfi_src) <= 0 ? 0 : mfi_src), mfi_length)
mfi_lower = sum(volume * (change(mfi_src) >= 0 ? 0 : mfi_src), mfi_length)
mfi_value = rsi(mfi_upper, mfi_lower)
//  ||---   DeMarker indicator by PasqualeAntonio
per=input(title='DeMarkerPeriod', type=integer, defval=4)
demax=high>high[1] ? high-high[1] : 0   
demin=low<low[1] ? low[1]-low : 0
demax_av=sma(demax,per)
demin_av=sma(demin,per)
demarker_value=demax_av/(demax_av+demin_av)
//  ||---

//max_order_per_day = input(6)
//strategy.risk.max_intraday_filled_orders(max_order_per_day)
trade_size_as_equity_factor = input(false)
trade_size = input(type=float, defval=10000.00) * (trade_size_as_equity_factor ? strategy.equity : 1)
take_profit_in_points = input(100000)
stop_loss_in_points = input(100000)
trail_in_points = input(100000)

//  ||---   Strategy:

plot(title='Equity', series=strategy.equity, color=black, transp=0)
plot(title='Net', series=strategy.initial_capital+strategy.netprofit, color=lime, transp=0)
//USE_SESSION = input(true)
//trade_session = input(title='Trade Session:', type=string, defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = true//not USE_SESSION ? true : not na(time('1', trade_session))

buy_entry = istradingsession and rsi_value > 95 and mfi_value >= 100 and demarker_value >= 1
sel_entry = istradingsession and rsi_value < 5 and mfi_value <= 0 and demarker_value <= 0

strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, when=buy_entry)
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, when=sel_entry)

strategy.exit('buy.Exit', from_entry='buy', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.exit('sel.Exit', from_entry='sel', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
//strategy.close_all(when=not istradingsession)

Bình luận