Ether

3BBands (3 Spirolinas)

The script combines 3 single Bollinger bands into one script for easy plotting and range modification. It can be used for analyzing a market with multiple time frames and ranges using Fibonacci series as the range.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author Ether/Spirolina/JavaHut/Krill
study(shorttitle="3BBands", title="3 Spirolinas(3BBands)", overlay=true)
source = close
length = input(13, minval=1), mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
// bband2
length2 = input(21, minval=1), mult2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis2 = sma(source, length2)
dev2 = mult2 * stdev(source, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
plot(basis2, color=purple)
p3 = plot(upper2, color=green)
p4 = plot(lower2, color=green)
fill(p3, p4)
// bband3
length3 = input(34, minval=1), mult3 = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis3 = sma(source, length3)
dev3 = mult3 * stdev(source, length3)
upper3 = basis3 + dev3
lower3 = basis3 - dev3
plot(basis3, color=lime)
p5 = plot(upper3, color=fuchsia)
p6 = plot(lower3, color=fuchsia)
fill(p5, p6)