mcbw_

Generalized Average Polynomial Envelope mcbw_

This is a moving average with a customizable polynomial kernel. You can shape your kernel by selecting your parameters in the settings window. This is not something that is immediately ready to mess with by just applying it on the chart, it is very useful for people who are researching indicators and developing new tools. To see the shape of your kernel you can plug it into google or wolfram. This indicator and the related ones are rather technical in nature, so feel free to comment any questions you may have and to see if anyone has asked your question.

Read more here:

Happy studying and enjoy your life!
2019 will be absolutely insane!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?