NhanTam

MACD in BANDS

My idea is to make the MACD histogram oscillating in a range from 0-100 just like the RSI .

I did it successfully, but compared to normal MACD histogram it is too low and hard to see because most values just fluctuate slightly above or below 50. So I'm happy and grateful to anyone who can offer guidance.

Image: tradingview.com/x/kF5Ui9wY
Phát hành các Ghi chú: Complete version. Better display with more options.
Phát hành các Ghi chú: Only updated the title to avoid confusion with other scripts.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?