CSC1

VIX Term Structure

This script allows users to visualize the state of the VIX Futures Term Structure. The user is able to select from five CBOE VIX Indices; VIX , VIX9D, VIX3M , VIX6M, and VIX1Y and the script will color the candles based on the price relationship between selected indices. Visit the CBOE website for more info on how the various VIX indices are calculated.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?